แถลงข่าวโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ

วันที่ 16 มกราคม 2562 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. กสทช. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดตัวโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ โดยคณะกรรมการ กสทช. ได้มีมติให้ดำเนิน “มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ครัวเรือนของผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560” สำนักงาน กสทช. ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ณ อัตราความเร็ว 30/10 Mbps เป็นระยะเวลา 36 เดือน โดยจะเริ่มต้นให้บริการได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งจากการสำรวจขณะนี้มีครัวเรือนที่มีรายได้น้อยที่ได้สิทธิ์ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 200 บาทต่อเดือนฟรีจำนวนทั้งสิ้น 401,463 ครัวเรือน หรือครอบคลุมประชากรประมาณ 1,200,000 คน

Create by  -   (1/16/2019 4:26:54 PM)