การประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHz

วันที่ 18 มกราคม 2562 พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHz โดยจะเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz จากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่ ที่ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อนำมาจัดสรรใหม่สำหรับกิจการโทรคมนาคม (5G) และนำเงินที่ได้จากการจัดสรรใหม่มาทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อลดต้นทุนการประกอบกิจการ และสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสำหรับการขับเคลื่นนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลต่อไป 
 

Create by  -   (1/21/2019 10:23:35 AM)