การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบและโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลภายในเขตป่าไม้และเขตป่าสงวนแห่งชาติ

วันที่ 22 มกราคม 2562 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบและโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลภายในเขตป่าไม้และเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวเปิดประชุมฯ และที่ประชุมได้มีการซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินโครงการทั้ง 2 โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

Create by  -   (1/22/2019 1:43:03 PM)