การให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประมูล Clock Auction สำหรับการประมูลคลื่นความถี่หลายย่านพร้อมกัน (Multiband Auction)

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.) การให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประมูล Clock Auction สำหรับการประมูลคลื่นความถี่หลายย่านพร้อมกัน (Multiband Auction) โดยมี ผศ.ดร. พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการประมูลเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถี่หลายย่านพร้อมกัน (Multiband Auction) ซึ่งได้แก่ คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz  และ 26 GHz ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประมูลคลื่นความถี่ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และสื่อมวลชน ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (12/19/2019 9:32:55 AM)