การจัดงานแถลงข่าวประมวลผลการจัดทำแอปพลิเคชัน กสทช. โทรคมนาคม เพื่อผู้บริโภค

วันที่ 7 มกราคม 2563 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.) จัดงานแถลงข่าวประมวลผลการจัดทำแอปพลิเคชัน กสทช. โทรคมนาคม เพื่อผู้บริโภค โดยนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานกล่าวเปิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลผลการจัดทำแอปพลิเคชัน กสทช. โทรคมนาคม เพื่อผู้บริโภคที่เปิดให้ใช้งานแล้ว ได้แก่ แอปพลิเคชัน “พฤติมาตร” “NetCare” “โอเลี้ยง” “MoCheck” “กันกวน” “3 ชั้น” และ “2แชะ” และแอปพลิชันที่อยู่ระหว่างการพัฒนาได้แก่ แอปพลิเคชัน “ProCheck” “แทนบัตร” “WifiID” นอกจากนี้ยังได้มีการใช้รหัส USSD/VR โดยการกดดอกจันเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ และการคุ้มครองผู้ใช้งานในกิจการโทรคมนาคมเช่น “ปิดเน็ตก่อนไปนอก *106#” “ยกเลิกข้อความ SMS กวนใจ *137”ย้ายค่ายเบอร์เดิม *151* เลขบัตรประจำตัวประชาชน# ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (1/8/2020 8:55:31 AM)