บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เข้ารับเอกสารการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz

วันที่ 9 มกราคม 2563 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับเอกสารการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz เป็นรายที่ 3และ 4 โดยมีนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เป็นผู้มอบเอกสารการประมูล พร้อมด้วย นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักงาน กสทช. ยังคงเปิดให้ผู้ที่สนใจขอรับเอกสารการประมูลได้จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 และให้ยื่นเอกสารในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 จากนั้นวันที่ 10 และ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จะให้มีการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction) และกำหนดให้มีการประมูลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 
 

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (1/9/2020 3:11:16 PM)