การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำหรับการใช้งานเป็นการทั่วไป

วันที่ 23 มกราคม 2563 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม 1 (คท 1) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำหรับการใช้งานเป็นการทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งการปรับปรุงประกาศ กสทช. ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสำหรับใช้งานเป็นการทั่วไป จำเป็นต้องให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบังคับ หรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ และหลังจากที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ก็ยังมีประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติที่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อการปฏิบัติของผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป และการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. รวมไปถึงเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำไปปรับปรุงประกาศให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ประกอบการ และผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมรับฟัง ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (1/23/2020 4:31:55 PM)