การประชุมการออกอากาศข่าวในพระราชสำนัก

วันที่ 30 มกราคม 2563 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จัดการประชุมการออกอากาศข่าวในพระราชสำนัก โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. พลโท สบโชค  ศรีสาคร ที่ปรึกษาบริหารโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และ ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. ร่วมการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลยึดถือปฏิบัติการออกอากาศข่าวในพระราชสำนักตามแนวทางเดียวกัน และตระหนักถึงความสำคัญของการออกอากาศข่าวในพระราชสำนักและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (1/30/2020 4:50:08 PM)