การประชุมหารือ เรื่องนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยี 5G เพื่อให้ลงสู่ทุกภาคส่วนของสังคมให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดีอีเอส) และคณะได้เข้าร่วมประชุมหารือกับพลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. กสทช. เลขาธิการ กสทช. และรองเลขาธิการ กสทช. เรื่องนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยี 5G เพื่อให้ลงสู่ทุกภาคส่วนของสังคมให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยรัฐบาลมีความมุ่งหวังว่า กสทช. และภาคเอกชนจะช่วยกันผลักดันให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยี 5G โดยเร็ว และต้องการเห็นการใช้งานเทคโนโลยี 5G เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในด้านการสาธารณสุข ด้านการเกษตร ด้านการศึกษา และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสำนักงาน กสทช. พร้อมดำเนินการสนับสนุน ผลักดันนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวให้เกิดขึ้นโดยเร็ว นอกจากนี้สำนักงาน กสทช. เสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 5G แห่งชาติเพื่อขับเคลื่อน 5G โดยเสนอให้ผู้ชนะการประมูลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย เพื่อจะได้นำนโยบายและแนวทางต่างๆ ไปดำเนินการได้ในทันที การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงาน กสทช.

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (2/6/2020 9:14:52 AM)