พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่ายใน “โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี และนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พร้อมด้วยอีก 7 หน่วยงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการยกระดับการป้องกันการเกิดอุทกภัยอย่างยั่งยืน โดยการติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ตามบริเวณพื้นที่เสี่ยงการเกิดภัยต่างๆ จำนวน 510 สถานี เพื่อตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝน และส่งข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อม สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที ณ อาคารศรีจุลทรัพย์ กรุงเทพฯ
 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (2/25/2020 8:54:15 AM)