การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายตามมาตรา 32มาตรา 33 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0913/ว 2 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ท่าน (สำนักงาน กสทช.) ทราบหรือพิจารณาดำเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับท่าน (สำนักงาน กสทช.) ในฐานะผู้รักษาการตามกฎหมายร่วมกับนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือหัวหน้าส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย ดังต่อไปนี้
     1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     2. หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและ คำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ให้ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยจะประกาศทั้งหมดหรือประกาศเฉพาะส่วนที่ตนรับผิดชอบก็ได้ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของตนภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     ด้วยเหตุนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอประกาศรายชื่อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้
 
25/02/2563

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (2/25/2020 10:50:02 AM)