สำนักงาน กสทช. ให้การต้อนรับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. ให้การต้อนรับ ดร.เสรี วงษ์มณฑา กรรมการทำหน้าที่ประธานกรรมการฯ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมหารือกับสำนักงาน กสทช. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งหารือประเด็นปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการขับเคลื่อนกิจกรรม BIG ROCK ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ภายใต้ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การรู้เท่าทันสื่อ การสร้างความร่วมมือในการกำกับดูแลสื่อออนไลน์และการพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการประสานความร่วมมือในการจัดการข่าวเท็จ (Fake news) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (2/25/2020 2:19:38 PM)