การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีการเงินของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีการเงินของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ.ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. เป็นประธานเปิดการอบรม และ ผศ.ดร. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวรายงานฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวปฏิบัติในการจัดทำบัญชีการเงินของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพ รวมถึงการจัดพิธีมอบเงินและรับโล่ประกาศเกียรติคุณของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพ เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีและให้เกิดแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนรายอื่นต่อไป ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (2/26/2020 9:43:13 AM)