การประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 10 (The 10th Meeting of The Joint Technical Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along Cambodia – Thailand Common Border –JTC-10)

       วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายเสน่ห์ สายวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 10 (The 10th Meeting of The Joint Technical Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along Cambodia – Thailand Common Border –JTC-10)  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2567 โดยการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการเจรจา ประสาน และป้องกันปัญหาการรบกวนกันของการใช้คลื่นความถี่บริเวณชายแดน และพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ซึ่งมีผู้ประกอบการและหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งสองประเทศเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม Riva Hotel Sihanoukville จังหวัดพระสีหนุ ประเทศกัมพูชา
       นอกจากนี้ นายเสน่ห์ สายวงศ์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการกับ H.E. Dr. Sopheak Cheang อธิบดีกรมบริหารคลื่นความถี่ กระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ในประเด็นด้านกิจการโทรคมนาคม กิจการดาวเทียม และการบริหารคลื่นความถี่
 

Create by  -   (4/3/2024 9:11:41 AM)

Download

Page views: 54