การประชุมติดตามและประเมินผลงาน โครงการจัดทําระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

        วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ คณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการ และเจ้าหน้าที่กองทุนวิจัยและพัฒนา สำนักงาน กสทช. เข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินผลงาน โครงการจัดทําระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้รับทุน การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายยุทธนา สาโยชนกร รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นผู้แทนประธานคณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการ พร้อมด้วยนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อว.  และนายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาการในตําแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และแผนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การต้อนรับและนำเสนอโครงการ โดยสาธิตการใช้งานระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รับฟังความเห็นจากตัวแทนผู้ใช้งานระบบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และเยี่ยมชมห้อง Data Center ของโครงการฯ พร้อมให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตแก่ผู้รับทุนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามสัญญารับทุนต่อไป
        ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญจากแต่ละพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงานในโครงการขับเคลื่อนด้วย 5 ระบบสำคัญ ได้แก่ 1.ระบบโครงสร้างพื้นฐานการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Platform) 2.ระบบฐานข้อมูลชุมชน (Community Data model) 3. ระบบฐานข้อมูลเชิงลึกนักศึกษา (Student Insight Data Model)  4.ระบบฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน Artificial Intelligence และ Machine Learning 5.ระบบ Social Community Hearing Analytics ที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์ตลาดแรงงานและสภาพเศรษฐกิจองค์รวม แหล่งจัดเก็บข้อมูลด้านสินค้าและบริการแต่ละพื้นที่  เพื่อใช้วางแผนการให้ผลิตให้สอดคล้องความต้องการของตลาด ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการ Job matching and transfer : Improve student service ในการให้คำปรึกษาการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบเครือข่าย Private Cloud ใช้ในการประมวลผลตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัย เป็นต้น ณ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)
 

Create by  -   (5/24/2024 4:42:37 PM)

Download

Page views: 46