สำนักงาน กสทช. จัดสัมมนาวิชาการ “Sharing and Learning การขับเคลื่อน Net Zero Emission ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง”มุ่งพัฒนาบุคลากรให้พร้อมขับเคลื่อนองค์กร

        วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 สำนักงาน กสทช. โดย สำนักวิชาการต่างประเทศ (ตว.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางวิชาการ กสทช. (พว.) จัดงานสัมมนาวิชาการ “Sharing and Learning การขับเคลื่อน Net Zero Emission ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง” ในรูปแบบ Onsite และ Online (ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Intranet) โดยได้รับเกียรติจาก นายกีรติ อาภาพันธุ์ รักษาการรองเลขาธิการ กสทช. สายงานวิชาการ กสทช. เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานสัมมนาฯ
        งานสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการ
แก่พนักงานของสำนักงาน กสทช. ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงประเด็นคาร์บอนฟุตปรินท์ คาร์บอนเครดิตในมิติต่าง ๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงาน กสทช. และแผนปฏิบัติการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน กสทช. ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
        ภายในงานสัมมนาฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับการดำเนินการด้าน Net Zero ได้แก่ คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา ยุติธรรม รองคณบดีฝ่ายนโยบายแผน และคลัง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในหัวข้อการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่ Zero ได้แก่ นายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ดร. ปิยาภรณ์ ภาสกานนท์ หัวหน้าสายงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายณัฐพล พงษ์ไทยพัฒน์ ผู้จัดการส่วนนวัตกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน จากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และ ว่าที่ ร.ต.คมกฤช มิสเกตุ ผู้จัดการหน่วยวิศวกรรมและบริหารงานก่อสร้าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ณ หอประชุมสายลม 5021 สำนักงาน กสทช.
 

Create by  -   (5/30/2024 4:26:27 PM)

Download

Page views: 98