สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สรุปผลการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล DAB+ ในส่วนภูมิภาค ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

        วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง เป็นประธานการประชุมสรุปผลการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี DAB+ โดยมีพลโทชำนาญ ช้างสาต กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เข้าร่วมประชุมด้วยที่ ห้องประชุมอารีย์ ชั้น 22 โรงแรมเดอะควอเตอร์ อารีย์ บายยูเอชจี กรุงเทพฯ โดยมี ผู้แทนจากผู้ประกอบการ นักวิชาการ และประชาชน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังผลการทดลอง ทดสอบ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทั้งในทางวิชาการและแนวทางในการดำเนินการต่อไป
        ตามที่ สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) กับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกในการดำเนินการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล DAB+ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องจากระยะแรกที่ดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และในครั้งนี้ได้ขยายผลต่อในส่วนของภูมิภาคทั้ง 4 ภาค โดยได้ติดตั้งเครื่องส่งออกอากาศ (Transmissions) ที่ใช้ในการทดลอง ดังนี้
        - ภาคกลาง ที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 ที่ คือ ที่ อ.ศรีราชาและเมืองพัทยา โดยจัดให้มีสถานีวิทยุพัทยา ร่วมออกอากาศ
        - ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ที่ โดยจัดให้มีสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถานีวิทยุกองทัพภาค 3 ร่วมออกอากาศ
        - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ที่ โดยจัดให้มีสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถานีวิทยุกองทัพอากาศ ร่วมออกอากาศ
        - ภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา จำนวน 1 ที่ โดยจัดให้มีสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมออกอากาศ
        รวมทั้งได้ทำการทดลองเชื่อมสัญญาณเพื่อรองรับการเป็นวิทยุในระดับชาติกับทางโครงข่ายเครื่องส่งออกอากาศที่กรมทหารสื่อสาร สะพานแดง กรุงเทพฯ ตลอดจนเปิดโอกาสให้สถานีวิทยุในท้องถิ่น เช่น สถานีวิทยุเสียงธรรม หรือ สถานีวิทยุล้านนา เข้าร่วมออกอากาศด้วย โดยได้ทำการทดสอบทั้งในส่วนของการรับฟังนอกอาคาร (outdoor) และในอาคาร (indoor) รวมทั้งทำการทดสอบการส่งข้อความสั้นและตัดการออกอากาศเมื่อต้องการแจ้งเหตุกรณีเกิดภัยพิบัติ (Emergency Warning) หรือมีข่าวด่วน ซึ่งผลการทดลองทดสอบเป็นที่น่าพึงพอใจ การออกอากาศมีคุณภาพที่ดีในทุกภาค ยกเว้นที่ชลบุรีที่ต้องมีการปรับค่าพารามิเตอร์ในบางพื้นที่ที่การแพร่สัญญาณมีอุปสรรค ทำให้ได้ข้อมูลทางเทคนิคที่สามารถนำมาใช้ในการกำหนดแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องส่งและเครื่องรับในระบบดิจิทัล DAB+ ที่ทางสำนักงาน กสทช. ได้จัดทำและจะนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันที่ 6 มิถุนายน นี้ ต่อไป
        “ผลการทดลองครั้งนี้ ทำให้สำนักงาน กสทช. ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปต่อยอดได้ ขั้นตอนต่อไปเมื่อต้องการให้เกิดขึ้นจริง คงต้องนำเสนอ กสทช. เพื่ออนุมัติในหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพื่อให้เกิดผู้ประกอบการโครงข่ายที่สามารถให้บริการผู้ประกอบการสถานีวิทยุทั้งประเภทชุมชน สาธารณะ และธุรกิจให้ออกอากาศด้วยระบบดิจิทัลได้ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของกิจการกระจายเสียง อันนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการยกระดับกิจการกระจายเสียงไทยไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจที่ยังยืน ต่อไป เพราะต้องยอมรับว่ากิจการวิทยุ คงเป็นกิจการสื่อสารสุดท้ายของประเทศไทย ที่ยังคงเป็นระบบอนาล็อกอยู่ โดยหน้าที่ของผมก็ต้องส่งเสริมและพัฒนาต่อไปภายใต้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป” พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ ฯ กล่าว
 
 

Create by  -   (6/4/2024 5:02:58 PM)

Download

Page views: 110