การประชุม World Summit on the Information Society (WSIS) +20 Forum High-Level Event

       เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. ได้เข้าร่วมการประชุม World Summit on the Information Society (WSIS) +20 Forum High-Level Event  และได้รับเกียรติจากที่ประชุมฯ โดยการได้รับเชิญเป็นผู้ร่วมอภิปราย (panelist) ในส่วนการประชุมสำหรับผู้บริหารระดับสูง (High-Level track) ในหัวข้อบทบาทของภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Role of Governments and all Stakeholders in the Promotion of ICTs for Development) ของประเทศไทย ระหว่างส่วนการประชุม Leaders TalkX: Forging Partnerships: Shaping the “Digital for Development” Landscape โดยนายไตรรัตน์ฯ ได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญของสำนักงาน กสทช. ในการจัดสรรคลื่นความถี่และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาพัฒนาประเทศในภาคส่วนต่างๆ ทั้งสาธารณสุข เกษตรกรรม การศึกษา โดยนายไตรรัตน์ฯ ได้ยกตัวอย่างโครงการ Thailand 5G Smart Ports และโครงการ Land Bridge Project ที่นำเอาเทคโนโลยี 5G และ green technologies มาใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของประเทศไทยอีกด้วย
       สำหรับการประชุม WSIS จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2567 เป็นเวทีการประชุมระดับโลกที่รวบรวมภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือประเด็น ‘ICT for development’ ผ่านการนำ WSIS Action Lines ไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี การส่งเสริมความร่วมมือ และการหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระแสใหม่ ๆ ในโลกเทคโนโลยี
       นอกจากนี้ นายไตรรัตน์ฯ ได้ร่วมหารือกับนาย Brian Huseman รองประธานกรรมการด้าน Public Policy ของบริษัท Amazon ถึงความเป็นไปได้ของการนำโครงการดาวเทียม Kuiper (ไคเปอร์) ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มการเข้าถึงระบบบรอดแบนด์ของประชากรผ่านกลุ่มดาวเทียม 3,236 ดวงในวงโคจรโลกต่ำ (low Earth Orbit: LEO) เข้ามาในประเทศไทย โครงการดังกล่าวโดยมีภารกิจเพื่อนำระบบบรอดแบนด์ความเร็วสูงที่ราคาย่อมเยาเข้าสู่ชุมชนด้อยโอกาสทั่วโลก พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้บริโภค หน่วยงานรัฐ และองค์กรอื่นๆ สามารถงานในสถานที่ที่ห่างไกลได้
 
 

Create by  -   (6/5/2024 9:47:15 AM)

Download

Page views: 55