กสทช.จับมือ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยและทรู หาแนวทางพัฒนาอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนให้ตอบโจทย์สูงสุด

        วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ศ.กิตติคุณ ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พร้อมด้วย ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและผู้จัดการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และนายเลิศรัตน์ รตะนานุกูล หัวหน้าสายงานรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล และบริการห้องอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Wrap) ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ โรงเรียนวัดกระแชง (จันทไพโรจน์วิทยา) ต.กระแชง อ.บางไทร และโรงเรียนอุดมศีลวิทยา ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน ความต้องการ แนวทางการพัฒนาบริการ USO และส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ครู และประชาชนให้สามารถใช้งานสื่อดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
        การลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นการริเริ่มความร่วมมือในลักษณะสามประสานคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการพัฒนาศักยภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
        USO Wrap เป็นส่วนหนึ่งของการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation: USO) ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ กสทช. ซึ่งมีหลักการ 3A คือ Availability (การมีบริการ) Accessibility (การเข้าถึงได้) และ Affordability (ความสามารถในการจ่ายค่าบริการ) นอกจากนี้ เป้าหมายในการพัฒนาโครงการ USO ของ กสทช. จึงเป็นการจัดให้มีเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมในทั่วทุกพื้นที่ ให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการใช้งานด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และสามารถเข้าถึงบริการด้านโทรคมนาคมได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่มากจนเกินไป
 

Create by  -   (6/5/2024 4:23:17 PM)

Download

Page views: 81