กสทช. เข้าร่วมการประชุม AI for Good Global Summit 2024 แสดงวิสัยทัศน์การกำกับดูแล AI ของไทย

        วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2567 ศาสตราจารย์คลินิก นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. พร้อมด้วย กสทช. พล.ต.อ. ดร. ณัฐธร เพราะสุนทร และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการ เลขาธิการ กสทช. ได้รับเกียรติจาก ITU เชิญเข้าร่วมการประชุม AI for Good Global Summit 2024 ณ นครเจนีวา สหพัธรัฐสวิส
        “พัฒนาการอย่างก้าวกระโดดของ AI เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแก่ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในแบบที่ไม่มีวันหวนกลับ ไม่ว่าเราจะพร้อมหรือไม่ก็ตาม ทุกประเทศและทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการใช้ AI อย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ และยั่งยืน จึงจะทำให้ AI นำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อมวลมนุษยชาติ” ประธาน กสทช. กล่าวในที่ประชุม Roundtable แบบปิด (invitation only) เรื่อง What is the landscape of AI governance and how will it evolve? ภายใต้หัวข้อ “AI Governance day - from principle to Implementation” ในงาน AI Governance Day
        ในแนวทางวิสัยทัศน์ที่ใกล้เคียงกันกับที่ประธาน กสทช. กล่าว นาง Doreen Bogdan-Martin เลขาธิการ ITU ได้แสดงวิสัยทัศน์ในพิธีเปิดงาน AI for Good Global Summit โดยเน้นย้ำความจำเป็นในการส่งเสริมการเข้าถึง และการรับมือกับความเสี่ยงอันอาจเกิดจาก AI โดยจะต้องดำเนินการภายใต้ 3 เสาหลัก ได้แก่ การจัดการกับความมั่นคงปลอดภัยและความเสี่ยง (Risk and Security Management) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากร (Infrastructure and Resource Development) และความร่วมมือระดับนานาชาติ (International Collaboration)” 
        การประชุม AI for Good Global Summit 2024 แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การประชุม AI Governance Day ในวันที่ 29 พฤษภาคม และการประชุม Global Summit ในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่อง Digital และ AI ได้ร่วมหารือเพื่อแสวงหาแนวทางการใช้ AI เพื่อต่อยอดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 (Sustainable Development Goals 2030 - SDGs 2030) 
        นอกจากนี้ ในช่วงเวลาเดียวกัน คณะ กสทช. ได้รับเกียรติจากผู้แทนถาวรไทยประจำองค์กรสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา (Permanent representative of the Kingdom of Thailand to the UN office in Geneva) ท่านอุษณา พีรนนท์ เรียนเชิญเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการกำหนดวางยุทธศาสตร์ของไทยเพื่อเตรียมความพร้อมต่อ AI แนวโน้มกิจการโทรคมนาคมของไทย รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมระบบสาธารณสุขของไทยให้เข้าถึงคนไทยได้ทั่วถึงผ่านเทคโนโลยีโทรคมนาคมและดิจิทัล ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ
 
  
  
 

Create by  -   (6/7/2024 4:11:32 PM)

Download

Page views: 69