การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมสื่อมวลชนในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ หัวข้อ “Designing Your Content : Journalist the NEXT GEN” และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมเนื้อหารายการที่มีคุณภาพภายใต้จริยธรรมวิชาชีพ

วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567 นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมสื่อมวลชนในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ หัวข้อ “Designing Your Content : Journalist the NEXT GEN” และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมเนื้อหารายการที่มีคุณภาพภายใต้จริยธรรมวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สื่อมวลชนเกิดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง จริยธรรมสื่อมวลชนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม การอบรมครั้งนี้แบ่งเป็นภาคบรรยายเชิงวิชาการและการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น โดยวิทยากรจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชน และการกำกับดูแลกันเองมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
 

Create by  -   (6/10/2024 4:38:02 PM)

Download

Page views: 39