การประชุมสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ประจำปี ค.ศ. 2024 (The 2024 session of the Council: Council-24)

        วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ศาสตราจารย์คลินิก นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ประจำปี ค.ศ. 2024 (The 2024 session of the Council: Council-24) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
        การประชุมมีการหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การวางยุทธศาสตร์ การดำเนินนโยบาย การจัดทำงบประมาณ รวมถึงการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ ITU ระหว่างปี ค.ศ. 2024-2027 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจหลักของ ITU ด้านการกำหนดย่านคลื่นความถี่สำหรับใช้ในกิจการต่าง ๆ การพัฒนามาตรฐานอุปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล เป็นต้น การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยในการมีส่วนร่วมกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ขององค์การระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม ดิจิทัล และ AI ของโลก และมีสิทธิมีเสียงในการแสดงทัศนะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของไทยในส่วนที่เกี่ยวข้อง
        ในการประชุมครั้งนี้ ประธาน กสทช. และรักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. ได้เน้นย้ำบทบาทของ ITU ในการขับเคลื่อนการใช้ AI อย่างทั่วถึง (inclusive) ปลอดภัย (safe) และยั่งยืน (sustainable) รวมถึงพันธกิจในการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Digital Divide) ที่ ITU และประเทศสมาชิกจะต้องเร่งผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงรูปธรรม ซึ่งประเทศไทย โดยเฉพาะสำนักงาน กสทช. ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ITU พร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทดังกล่าวของ ITU และร่วมมือกับนานาประเทศเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นต่อไป
        นอกจากนี้ การประชุมในครั้งนี้ได้มีการอภิปรายวาระการประชุมที่สำคัญหลายประเด็น อาทิ การหารือแนวทางในการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ ITU การรายงานผลการดำเนินงานของ ITU ในการให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนรัฐปาเลสไตน์ในการฟื้นฟูโครงข่ายโทรคมนาคม  รวมถึงการร่างข้อมติสภาบริหารของ ITU (Council Resolution) เรื่อง Assistance and support to Palestine for rebuilding their telecommunication sector
        การประชุม Council-24 นับเป็นครั้งที่ 2 ที่ผู้แทนไทยระดับสูงได้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการ หลังจากที่ไทย โดยมีสำนักงาน กสทช. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ได้รับเลือกจากประเทศสมาชิก ITU กว่า 194 ประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารจาก Region E (Asia and Australasia) ในการประชุม Plenipotentiary Conference 2022 ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย โดยการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกภาพของ ITU Council ดังกล่าว เป็นการดำเนินการที่สำคัญเพื่อสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ตามมาตรา 27(14) ของ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลี่นความถี่ฯ ในเรื่องการรักษาผลประโยชน์ของไทยและการประสานงานกับ ITU
 

Create by  -   (6/10/2024 4:39:41 PM)

Download

Page views: 43