กสทช. จัดงานมอบรางวัลวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ หวังกระตุ้นให้เป็นสื่อที่รับผิดชอบและดำเนินการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสังคม

        พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กสทช. เป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ ในระดับเขต ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมรับรางวัลและเกียรติบัตรจำนวนทั้งสิ้น 105 สถานี ในกิจกรรมและการประกาศรางวัล “NBTC - QUALITY RADIO BROADCASTING AWARD” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
        การมอบรางวัลและเกียรติบัตรครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยให้มีคุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบกิจการให้มีคุณภาพ ดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะและเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการรับบริการและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นพื้นฐาน ได้อย่างต่อเนื่อง โดยนำแนวคิดการกำกับดูแลสื่อเชิงบวก (Positive Regulation) มีการให้รางวัลและยกย่องสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ดำเนินกิจการโดยสอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำกับดูแล มีความรับผิดชอบและทำหน้าที่สื่อสารมวลชนที่ดี นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เห็นความสำคัญของการเป็นตัวอย่างสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อกระตุ้นให้สถานีวิทยุกระจายเสียงอื่นเร่งพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต
        พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กสทช. กล่าวว่าปี 2566 เป็นปีแรกที่ได้มอบนโยบายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินโครงการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ โดยมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนร่วมหลายภาคส่วน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพของสถานีวิทยุกระจายเสียงให้ครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านการบริหารจัดการสถานีที่จะต้องสอดคล้องกับกฎหมายและ   ไม่มีประวัติการกระทำความผิด หรือมิติด้านดำเนินรายการที่มีส่วนร่วมกับผู้ฟัง มีการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ ภาคเอกชน และมิติที่สำคัญในด้านเนื้อหาที่ออกอากาศจะต้องจัดผังรายการที่เหมาะสมให้มีข่าวสารหรือสาระที่ เป็นประโยชน์สาธารณะ มีการดำเนินการตามมาตรฐานจริยธรรม และจัดให้มีรายการที่เป็นประโยชน์ที่หลากหลายและเนื้อหารายการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของประชาชนและสังคมอย่างทั่วถึง รวมถึงความสร้างสรรค์การผลิตรายการให้น่าสนใจด้วย
        การพิจารณาคัดเลือกสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพประกอบด้วย 3 ระดับ คือ ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ โดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณสมบัติพื้นฐาน ไม่เคยมีประวัติการออกอากาศเนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย และเข้าสู่กระบวนการประเมินมากกว่ากึ่งหนึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 2,505 สถานี ซึ่งครอบคลุมผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ออกอากาศในปัจจุบันทุกประเภท โดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพและได้รับรางวัล ดังนี้
        1. ระดับเขตจำนวน 85 สถานี
        2. ระดับภาคจำนวน 15 สถานี และ
        3. ระดับประเทศจำนวน 5 สถานี ประกอบด้วย
        3.1 ผู้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จำนวน 2 สถานี 
        (1)  สถานีวิทยุกระจายเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ FM 100.00 MHz จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        (2) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz กรมประชาสัมพันธ์
        3.2 ผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง จำนวน 3 สถานี
        (1)  ประเภทกิจการบริการสาธารณะ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (เสียงมหาชัย) FM 107.50 MHz  จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
       (2) ประเภทกิจการบริการชุมชน สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง FM 101.75 MHz จังหวัดอ่างทอง สมาคมผู้ปกครองและครูสตรีอ่างทอง
       (3) ประเภทกิจการบริการธุรกิจ สถานีวิทยุ LOVE FM OK CLICK STATION FM 96.75 MHz จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท คลิกวันสเตชั่น จำกัด 
       พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ กล่าวขอบคุณผู้เชี่ยวชาญและมหาวิทยาลัย จำนวน 21 แห่ง ที่ร่วมดำเนินการกำหนดเกณฑ์ และประเมินคัดเลือกสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพในแต่ละระดับจนสำเร็จลุล่วง และขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงทุกรายที่ดำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ และหวังว่าสื่อวิทยุกระจายเสียงจะยังคงประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป
 
 

Create by  -   (6/11/2024 11:24:28 AM)

Download

Page views: 150