ประธาน กสทช. หารือเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) และการส่งเสริมความร่วมมือด้านกิจการโทรคมนาคมร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม (Department of Defense) ของสหรัฐอเมริกา

        วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ศาสตราจารย์คลินิก นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. พร้อมด้วยนายพชร นริพทะพันธุ์ ที่ปรึกษาประจำ ประธาน กสทช. ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการ “Future Roadmap” โดย Mr. Larry Hencshel ผู้อำนวยการสำนักงานกลาโหมอนาคตภูมิภาค INDO-PACIFIC ซึ่งโครงงานดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาเทคโนโลยีให้กับทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนานวัตกรรมไร้สาย (wireless innovation) ซึ่งกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้วางแผนในการพัฒนาโครงสร้างเครือข่าย 6G ซึ่งเป็นโครงสร้างเครือข่ายที่มีการใช้พลังงานที่ต่ำกว่าโครงสร้างเครื่อข่าย 5G และสามารถครอบคลุมโดเมนได้ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2570 (ค.ศ. 2027) พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานกลาโหมอนาคตได้มีการเปิดเผยถึงกำหนดการในการพัฒนาโครงสร้างเครือข่าย 7G ของทางสรัฐฯว่า สรัฐฯ มีความตั้งใจในการเริ่มขั้นตอนการพัฒนาโครงสร้างเครือข่ายข้างต้นในปี พ.ศ. 2574 (ค.ศ. 2031) ซึ่งระหว่างการนำเสนอโครงงานนั้น ประธาน กสทช. ได้แสดงท่าทีเกี่ยวกับความเป็นห่วงใยในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จึงได้ทำการหารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานกลาโหมอนาคตในเรื่องความสำคัญของหลักการ Zero Trust ในการจัดทำระบบรักษาความั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์ร่วมกันในระดับภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
        โดยในตอนท้ายของการนำเสนอโครงงานนั้น ประธาน กสทช. และผู้อำนวยการสำนักงานกลาโหมอนาคตได้มีการพูดคุยหารือถึงแนวทางในการหาความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่มีภารกิจรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ภายในประเทศไทยกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ในการพัฒนาระบบโครงสร้างโทรคมนาคมของประเทศให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน
 

Create by  -   (6/14/2024 3:07:31 PM)

Download

Page views: 100