การประชุมเพื่อปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567

วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2567 นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการแทนรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการภูมิภาค เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 พร้อมด้วยนายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการภูมิภาค โดยเป็นการประชุมหารือร่วมกันระหว่างสำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง สำนักงาน กสทช. ภาค 1-4 และสำนักงาน กสทช. เขตในสังกัด รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวน ทำความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ กสทช. แนวทางการปฏิบัติงานที่กำหนด ตลอดจนคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง มีรูปแบบที่ง่ายต่อการเรียนรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
 
 
 

Create by  -   (6/17/2024 5:08:15 PM)

Download

Page views: 48