การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Non-Terrestrial Network (NTN)

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายเสน่ห์ สายวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Non-Terrestrial Network (NTN) ครั้งที่ 1 โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการอนุญาตและกำกับดูแลที่เหมาะสมสำหรับโครงข่ายสื่อสารในลักษณะ NTN และนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ NTN การเตรียมความพร้อมของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ในประเด็นดังกล่าว และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุม และเสนอแนะความเห็นต่อสำนักงาน กสทช. ในประเด็นการกำหนดแนวทางการอนุญาตและกำกับดูแลให้เหมาะสมและทันต่อการพัฒนาของเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมสายลม 5021 สำนักงาน กสทช. และสำนักงาน กสทช. มีกำหนดจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนกันยายน 2567 นี้
 

Create by  -   (6/20/2024 11:22:14 AM)

Download

Page views: 78