การประชุมกลุ่มเตรียมการสำหรับการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2027 ขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 1 (APG27-1)

        วันที่ 3 - 6 มิถุนายน 2567 นาย เสน่ห์ สายวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทนสำนักบริหารคลื่นความถี่ (คบ.) และผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเตรียมการสำหรับการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2027 ขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) ครั้งที่ 1 (APG27-1) ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
        การประชุม APG27-1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเตรียมการของกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิกสำหรับ
การประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2027 (WRC-27) และการประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2027 (RA-27) โดยการประชุม APG27-1 ในครั้งนี้ได้มีการเลือก Mr. Nobuyuki Kawai จากประเทศญี่ปุ่น ให้ดำรงตำแหน่งประธานสำหรับการประชุม APG-27 และเห็นชอบการกำหนดโครงสร้างภายในสำหรับการประชุม APG-27 และแผนการทำงานสำหรับการเตรียมการประชุม RA-27 และ WRC-27 รวมทั้งการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ด้วย
        ทั้งนี้ องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) กำหนดจัดให้มีการประชุม APG รวมจำนวน 5 ครั้ง ก่อนการประชุม WRC-27 โดยในการประชุมครั้งต่อไป จะมีขึ้นในช่วงกลางปี 2568 เพื่อกำหนดท่าทีเบื้องต้นร่วมกัน
 

Create by  -   (6/20/2024 11:28:39 AM)

Download

Page views: 52