กิจกรรม NBTC Accessible Touch 2024

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 สำนักงาน กสทช. โดยสถาบันวิทยาการ (วย.) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม NBTC Accessible Touch 2024 เป็นการบรรยายให้ความรู้ให้แก่คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการกำกับดูแลและพัฒนากฎหมายกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมระดับสูง (ปกส.) รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สำนักงาน กสทช. ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดการศึกษาอบรม โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช.  พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กสทช.  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. พิรงรอง รามสูต กสทช. นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย กสทช.  พลตำรวจเอก ดร. ณัฐธร เพราะสุนทร กสทช.  และ รองศาสตราจารย์ สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ กสทช. ร่วมบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของ กสทช. กับการอนุญาตและกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล” นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. ร่วมกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งได้มีการบรรยายและสาธิตการใช้เครื่องมือทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องตรวจสอบสัญญาณทีวีดิจิทัล และเยี่ยมชมรถตรวจสอบและหาทิศวิทยุและรถออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมสายลม 5011 สำนักงาน กสทช.
 

Create by  -   (6/21/2024 2:31:53 PM)

Download

Page views: 32