การประชุม รู้เท่า รู้ทัน รู้ป้องกันภัยไซเบอร์” ภายใต้โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 กสทช.ต่อพงศ์ เสลานนท์ เป็นประธานการประชุม “รู้เท่า รู้ทัน รู้ป้องกันภัยไซเบอร์” ภายใต้โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมด้วยพันโท เทพจิต วีณะคุปต์ ที่ปรึกษาประจำ กสทช. นาวาเอกหญิง ศิริเนตร รักษ์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดยการประชุมดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สกมช. และสำนักงาน กสทช. ที่ทำความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไชเบอร์ ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกันเพื่อให้มีการปฏิบัติการที่มีลักษณะบูรณาการ และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตลอดจนการดำเนินการให้ความรู้เพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ณ ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) โรงเรียนบ้านหนองกุลา ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และได้มีการถ่ายทอดการประชุมออกไปยังศูนย์ USO Net จำนวน 209 แห่ง ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมรู้เท่า รู้ทัน รู้ป้องกันภัยไซเบอร์และจัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนซึ่งเป็นเด็กนักเรียน ครูอาจารย์และประชาชนที่มีความสนใจกว่า 3,000 คน
 

Create by  -   (6/21/2024 3:17:45 PM)

Download

Page views: 102