กสทช. ชวนวัยโจ๋วัยเก๋า ร่วมประกวดหนังสั้น รู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิตอล

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดประกวดหนังสั้น "รู้เท่าทันสื่อ" ภายใต้แนวคิด "รู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในยุคดิจิตอล" ผลิตหนังสั้นเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ ด้วยวิธีการและเทคนิคที่สร้างสรรค์ เพื่อเป็นสื่อในการให้ความรู้แก่ประชาชน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 4 แสนบาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 19 กรกฎาคม 2556 นี้

                        นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์  กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. จัดโครงการประกวดหนังสั้นรู้เท่าทันสื่อ ภายใต้แนวคิด "รู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในยุคดิจิตอล" โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการส่งเสริมให้คนในสังคมมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์มีความตื่นตัว มีความกระตือรือร้นในการเข้าถึงสื่อที่หลากหลายในยุคดิจิตอลรวมถึงการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อต่างๆให้ดีขึ้นด้วยการเชิญชวน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตหนังสั้นนำแนวคิดหรือมุมมองด้านการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิตอลมาถ่ายทอดผ่านหนังสั้น

                        อีกทั้ง กิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับภารกิจหลักของ กสทช. ในการตรวจสอบการดำเนินการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มิให้มีการดำเนินการใด ๆ เพื่อเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยจากแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มความสามารถของประชาชนในการรู้เท่าทันสื่อแก่ประชาชนในฐานะผู้บริโภคสื่ออีกด้วย


                        โครงการประกวด ฯ ดังกล่าว เปิดรับสมัคร 2 ประเภท ได้แก่ ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยรวมทีม ๆ ละไม่เกิน 4 คน โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินสูงสุด 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร มี 2 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร มี 2 รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร มี 2 รางวัล รางวัลชมเชยประเภทละ 2 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลผู้ชมสูงสุดประเภทละ 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท ซึ่งจะพิจารณาจากจำนวนผู้กดไลค์จากสื่อออนไลน์  โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 นี้

 

รายชื่อกรรมการตัดสินโครงการประกวดหนังสั้น รู้เท่าทันสื่อ สำนักงาน กสทช.

 

1. ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์  รองประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสทช.)

2. คุณจีระนันท์ พิตรปรีชา  คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

3. นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน), อดีตอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสทช.)

4. อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ  กรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์  ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.),อดีตอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสทช.)

6. นายสุภาพ หริมเทพาธิป  บรรณาธิการนิตยสาร Bioscope

7. นายวีรยุทธ ล้อทองพานิชย์  Managing Director ของ Wink Wink Production Co.Lt

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โทรศัพท์ 02-271-0151 ถึง 60 ต่อ 455, 482 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nbtc.go.th

Create by  - 2fellows  admin (3/24/2016 5:03:19 PM)