สำนักงาน กสทช. นำเงินรายได้ไตรมาส 3 จำนวน 190.58 ล้านบาท ส่งเข้ากองทุนดีอี

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. นำเงินรายได้ไตรมาส 3 ส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 190.58 ล้านบาท โดยการนำส่งเงินดังกล่าวจากเงินรายได้ของสำนักงาน กสทช. เป็นการปฏิบัติตามมาตรา 24 (4) ของ พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้สำนักงาน กสทช. จะต้องจัดสรรเงิน 15%ที่ได้รับจากการจัดสรรคลื่นความถี่และรายได้ของสำนักงานฯ เข้ากองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในการนำส่งเงินดังกล่าวในปี 2560 สำนักงาน กสทช. จะทำการนำส่งทุกไตรมาส ส่วนในปีถัดไป ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 จะนำส่งเงินรายได้ให้กองทุนเมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงินแล้ว

     ก่อนหน้านี้ สำนักงาน กสทช. ได้นำเงินรายได้ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ส่งกองทุนดีอีไปแล้ว จำนวน 1,182.86 ล้านบาท รวมเงินที่สำนักงาน กสทช. นำส่งกองทุนดีอีแล้วจนถึงขณะนี้ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,373.44 ล้านบาท

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/24/2017 8:35:57 AM)