เลขาธิการ กสทช. นำร่องกำหนดนโยบายให้รองเลขาธิการ กสทช. จนถึง ผอ.สำนัก และผู้ที่เกี่ยวข้องยื่นบัญชีทรัพย์สินไว้ที่สำนักงาน กสทช. เพื่อความโปร่งใสและสนองต่อนโยบายรัฐบาล

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (26 ก.ย. 2559) ได้ออกคำสั่งเป็นนโยบายการทำงานของสำนักงาน กสทช. โดยให้พนักงานของ กสทช. ที่มีตำแหน่งดังต่อไปนี้ 1.รองเลขาธิการ กสทช. 2.ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 3.ผู้อำนวยการสำนัก 4.ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 5.ผู้เชี่ยวชาญ 6.ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต และ7.ผู้อำนวยการส่วนของสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามแบบฟอร์มของสำนักงาน ป.ป.ช. ไว้กับสำนักงาน กสทช. โดยกำหนดระยะเวลาในการยื่นบัญชีดังกล่าวภายในระยะเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559
     นายฐากร กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำนักงาน กสทช. ตั้งใจในการที่จะทำให้องค์กรมีความโปร่งใสทุกขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและ คสช. ในการดำเนินการปราบปรามการทุจริต โดยสำนักงาน กสทช. ได้มีการลงนามความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/26/2016 11:15:16 AM)