เลขาธิการ กสทช. เผยดีแทคนำเงินค่าปรับทางปกครองกรณีไม่แยกบัญชีในกิจการโทรคมนาคม 81.83 ล้านบาท มาชำระ สำนักงาน กสทช. พร้อมนำส่งเข้ากองทุน กทปส. ต่อไป

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2559 ที่ผ่านมา บริษัท โทเทิ่ล  แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้นำเงินค่าปรับทางปกครองกรณีที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมสำหรับบัญชี 2554 และบัญชี 2555 มาชำระให้สำนักงาน กสทช. เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 81,830,000 บาท
 
สำหรับประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม นั้น ได้กำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องนำส่งบัญชีแยกประเภททุกปี ซึ่งในบัญชี 2554 และ 2555 บริษัทฯ ไม่ได้นำส่งให้สำนักงาน กสทช. ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงาน กสทช.  จึงได้มีการกำหนดค่าปรับทางปกครอง พร้อมทั้งแจ้งให้บริษัทฯ นำค่าปรับมาชำระ 
 
ทั้งนี้เงินค่าปรับดังกล่าว สำนักงานฯ จะได้นำส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ตามมาตรา 53 (5) แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 ต่อไป
 
สำหรับสถานะการนำส่งบัญชีแยกประเภทในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้นำส่งบัญชี 2554 และ 2555 มาให้แล้ว ในส่วนของบัญชีปีต่อๆ มาบริษัทฯ ได้มีการจัดส่งให้สำนักงาน กสทข. ตามกำหนด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/23/2016 9:22:23 AM)