กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ เดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมทีวี ผลักดันแพลตฟอร์มแห่งชาติและการใช้ระบบ social credit เน้นกำกับดูแลในเชิงบวก

           เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกิจการโทรทัศน์ ได้ร่วมงานพบปะสื่อมวลชน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและผลงาน ในช่วง 1 ปี 4 เดือนที่ผ่านมา
            กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ กล่าวว่า ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง ได้วางและดำเนินการ 5 นโยบาย ได้แก่ 
            1. การส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Online Migration) สู่การกำหนดแนวทางทีวีดิจิทัลหลังปี 2572 
                2. แนวทางการกำกับดูแล OTT เพื่อรองรับการหลอมรวมในมิติต่างๆ
           3. การส่งเสริมการผลิตคอนเทนต์คุณภาพและความหลากหลาย รวมถึงการสร้างบุคลากรและอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานด้านเทคโนโลยีและจริยธรรม สู่ดิจิทัลที่ยั่งยืน
               4. การกำกับเนื้อหาและส่งเสริมรายการคุณภาพ
               5. การส่งเสริม local content / สื่อท้องถิ่น-ชุมชน
      ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในช่วงเปลี่ยนผ่านนั้น ขณะนี้กำลังศึกษาแนวทางการจัดทำต้นแบบ National Streaming Platform โดยมีแนวคิดในการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์กลางที่สามารถถ่ายทอดเนื้อหาของทีวีดิจิทัลไปพร้อมๆ กับการออกอากาศภาคพื้นดิน (live streaming) ไปสู่ผู้ชมผ่านอุปกรณ์ที่ผู้ชมเลือกใช้ ไม่ว่าจะผ่านทางออนไลน์แอปพลิเคชั่นหรือผ่านเว็บไซต์
          "แพลตฟอร์มออนไลน์กลางดังกล่าวจะสามารถเก็บข้อมูลการใช้งานของผู้เปิดรับเนื้อหาได้ ทำให้ระบบโฆษณาซึ่งเป็นรายได้หลักของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แทนที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลจะต้องไปเสียเงินให้ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มระดับโลกซึ่งไม่เปิดเผยข้อมูลการเปิดรับของผู้ใช้ให้คนอื่นทราบและได้เพียงส่วนแบ่งรายได้อย่างบางเบาอย่างที่เป็นอยู่ หรือต้องลงทุนทำ OTT ทำ online app ของตัวเอง ซึ่งทำให้ข้อมูลการเปิดรับสื่อไม่รวมศูนย์ กระจัดกระจาย การวางแผนซื้อสื่อทีวีผ่านออนไลน์ก็ทำได้ลำบาก" ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง กล่าว 
           "ข้อดีที่น่าจะเกิดขึ้นของการผนึกรวมข้อมูลทั้งเนื้อหารายการ โฆษณา และข้อมูลผู้บริโภคเอาไว้ด้วยกันบนแพลตฟอร์มกลาง ก็คือการไหลเวียนของเงินโฆษณาจะอยู่ภายในประเทศ แทนที่จะไหลออกไปที่ global digital platform และผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ก็น่าจะได้ส่วนแบ่งรายได้ที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นจะได้นำรายได้มาพัฒนาเนื้อหาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น" กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ กล่าว
         ขณะนี้ ฝ่ายวิศวกรรมโทรทัศน์ของสำนักงาน กสทช. ได้ออกแบบแนวทางเบื้องต้นไว้แล้วและกำลังหารือกับสมาคมทีวีดิจิตอล สมาคมโฆษณาธุรกิจและจะมีการพูดคุยขอความร่วมมือจากผู้ผลิตทีวีรายใหญ่อย่าง Andriod TV, LG, Samsung ในการติดตั้งแอปของแพลตฟอร์มกลางนี้จากโรงงานให้ปรากฏบนรีโมตหรือแผงหน้าเครื่องรับโทรทัศน์เลย ซึ่งในวันที่ 5 ก.ย. จะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีกรอบหนึ่งด้วย
           ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง กล่าวว่า ในการกำกับเนื้อหาและส่งเสริมรายการคุณภาพนั้น กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ยังมีโครงการส่งเสริมการกำกับเนื้อหาโดยใช้ AI และการมอนิเตอร์เนื้อหาผ่านระบบการสะสม social credit เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่ทำเนื้อหาที่ดี หรือไม่มีการละเมิดกฎหมายหรือเงื่อนไขใบอนุญาต และเป็นประโยชน์กับสังคม ให้สามารถสะสมคะแนนได้อย่างเป็นระบบ และในแต่ละปีจะมีการประเมินเพื่อให้รางวัลซึ่งอาจเป็นการลดค่าธรรมเนียมหรือรางวัลในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการผลิตเนื้อหาที่ดี ไม่ใช่เน้นแค่ยอดผู้ชม
          นอกจากการดำเนินการตามนโยบาย 5 ด้านที่กล่าวมาแล้ว สำหรับผลงานอื่นๆ ในช่วง 1 ปี 4 เดือนที่ผ่านมา กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ยังมีการจัดทำหรือปรับปรุงร่างประกาศ กสทช.หลายฉบับ ได้แก่ -ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 ก.ค. 66  มีสาระสำคัญคือการเปิดเสรีให้ผู้ประกอบกิจการเคเบิลและทีวีดาวเทียมสามารถแทรกช่องเพื่อใช้ประโยชน์จากช่องว่างของตำแหน่งช่องที่เลิกกิจการไปแล้วได้
       -ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ พ.ศ.2566 (สิ้นสุดรับฟังความเห็นเมื่อ 15 ส.ค. 66) ส่งเสริมผู้ประกอบกิจการและนักวิชาชีพสื่อเพื่อสร้างองค์กรกำกับดูแลกันเองตามมาตรฐานจริยธรรม 
            -ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม และสนับสนุนผู้ประกอบการกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพ (สิ้นสุดรับฟังความเห็นเมื่อ 21 มิ.ย. 66)
       -ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (สิ้นสุดรับฟังความเห็นเมื่อ 21 มิ.ย. 66) เน้นการสนับสนุนเนื้อหาเพื่อเด็กและเยาวชน เนื้อหาที่ผลิตร่วมกับผู้ผลิตต่างประเทศ เนื้อหาที่สะท้อนความหลากหลาย และเนื้อหาเอกลักษณ์ท้องถิ่น โดยจะมีการออกหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนตามมา
       -การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญ ที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 (สิ้นสุดรับฟังความเห็นเมื่อ 23 เม.ย. 2566) เป็นการทบทวนร่างประกาศ Must Have 
         -ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการนับระยะเวลาโฆษณาและโฆษณาแฝง และการทบทวนประกาศ Must Carry อยู่ระหว่างดำเนินการ

Download

  • สรุปผลการดำเนินการ-กสทช-ด้านกิจการโทรทัศ.pdf

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (9/1/2023 10:33:47 AM)

Download

Page views: 150