ผู้ประกอบกิจการขานรับแนวคิดแพลตฟอร์มดิจิทัลแห่งชาติ พร้อมหารือแนวทางไปต่อของทีวีดิจิทัล

          เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 9:30 น. ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมให้มีแพลตฟอร์มดิจิทัลสําหรับการเข้าถึงกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ณ หอประชุมสายลม 5011 ชั้น 1 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิศิษฐ์  มหาเวสน์ศิริ รองเลขาธิการ กสทช.  นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. ผู้แทนสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ผู้แทนสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ผู้บริหารและผู้แทนของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเข้าร่วมประชุม 
          ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรองฯ กล่าวว่า องค์ประกอบที่สำคัญของแพลตฟอร์มดิจิทัล ได้แก่การรวบรวมเนื้อหาที่ผู้ใช้ต้องการ รูปแบบธุรกิจที่หล่อเลี้ยงและพัฒนาแพลตฟอร์ม  การเก็บรวบรวมและนำข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้มาใช้ และการให้บริการเสริมต่างๆ 
           ในการปรับตัวในยุคดิจิทัล นอกจากแพลตฟอร์มจะเป็นช่องทางในการเผยแพร่รายการโทรทัศน์แล้ว ยังสามารถใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของผู้ชมหรือผู้บริโภคได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ผลิตเนื้อหาและผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ สามารถสร้างผลงานที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคได้ รวมถึงสามารถพัฒนาแผนการตลาด และอาจขยายไปยังตลาดต่างประเทศและต่อยอดธุรกิจในแง่อื่นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ของไทยจำนวนมากยังพึ่งพิงแพลตฟอร์มของต่างชาติซึ่งทำให้ต้องสูญเสียส่วนแบ่งรายได้จากการโฆษณาให้กับแพลตฟอร์มเหล่านั้น และยังไม่สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคดังที่กล่าวมาใช้ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและประสบการณ์การรับชมโทรทัศน์ให้ดียิ่งขึ้น 
          ในขณะเดียวกัน ตามสภาพภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป กิจการโทรทัศน์อาจถูกครอบงำโดยผู้เล่นรายใหญ่ หรือถูกกลืนโดยผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมก็ได้ ทั้งๆ ที่ตามหลักการแล้ว ตลาดในกิจการโทรทัศน์ควรมีผู้ประกอบการที่หลากหลายรวมถึงมิติด้านความเป็นเจ้าของ เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม
           กสทช. ในฐานะผู้กำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ ที่มีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก (facilitator) แก่ผู้รับใบอนุญาตและผู้บริโภคจึงร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หารือเกี่ยวกับการจัดทำต้นแบบของแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการเข้าถึงกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางบนพื้นที่ออนไลน์ที่รวบรวมช่องรายการของผู้รับใบอนุญาต ให้ง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชน โดยจะประสานกับทางผู้ผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ในการติดตั้งแอปหรือแยกหน้าจอที่บรรจุการเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้โดยตรงจากโรงงาน นอกจากนี้ จะมีคลังข้อมูลกลางของการรับชม เพื่อใช้ประกอบการวางแผนในการโฆษณาหรือกำกับดูแลการประกอบกิจการได้ ทำให้เม็ดเงินโฆษณาหมุนเวียนอยู่ภายในประเทศมากขึ้น และให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์น่าจะมีส่วนแบ่งรายได้มากขึ้น นำมาซึ่งพัฒนาเนื้อหาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการหารือกับทางสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยแล้ว และได้จัดการประชุมขึ้นในวันนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องให้รอบด้านยิ่งขึ้น กสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์ กล่าว
           "กสทช.ไม่ได้มีธงว่า แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการเข้าถึงโทรทัศน์ภาคพื้นดินนี้จะมีลักษณะหรือจะดำเนินการอย่างไร แต่เล็งเห็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่จะได้จากการผนึกรวมทั้งเนื้อหา การโฆษณา และข้อมูลของผู้ใช้แพลตฟอร์มเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ก็เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรทัศน์และให้ผู้ประกอบการภายในประเทศเติบโตไปได้ และสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภค โดยที่อุตสาหกรรมโทรทัศน์ของไทยไม่ถูกครอบงำโดยเบ็ดเสร็จโดยแพลตฟอร์มของต่างชาติ"
          ในการประชุมดังกล่าว มีการนำเสนอแนวทางที่ศึกษาโดยสำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ของสำนักงาน กสทช. และมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่คุณสมบัติและหน้าที่ของแพลตฟอร์ม ไปจนถึงคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการได้ ลำดับขั้นตอนของแผนงานและโมเดลธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อสรุปจากการประชุมดังกล่าว มีการรวบรวมข้อเสนอเพื่อปรับปรุงแนวทาง และสำนักงาน กสทช.จะนัดหมายเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดให้มีต้นแบบของแพลตฟอร์มดิจิทัลสําหรับการเข้าถึงกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลอีกครั้งหนึ่ง โดยเชิญผู้ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคมเข้าร่วมด้วย.

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (9/6/2023 3:23:05 PM)

Download

Page views: 86