Date of Record : Thursday, July 6, 2023

Purchase Name : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Category : ประกวดราคา

ดาวน์โหลด

  • ประกาศและเอกสารประกวดราคา.pdf

Create by  - นางสาวพัชรา  คงขาว (7/6/2023 3:02:04 PM)

    Link อื่นๆ