Date of Record : Tuesday, July 11, 2023

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดการประชุม ITU Academy Training Centre 2023 (ITU ATC 2023) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะ.pdf

Create by  - นางสาวพัชรา  คงขาว (7/11/2023 4:56:30 PM)

    Link อื่นๆ