โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 4 (ภาคกลาง – ใต้) และกลุ่ม 5 [3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รวม 4 อำเภอจังหวัดสงขลา)] ส่วนที่ 2 การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service)

Download

  • 2-4-ร่าง-TOR-กลุ่มที่-4-และกลุ่มที่-5.pdf
  • 2-4-2-2-5-2-ร่างเอกสารประกวดราคา-กลุ่มที่-4-และกลุ่มที่-5.pdf

Create by  -   (5/19/2017 10:11:23 AM)

Download

Page views: 652