การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเพิ่มเติมต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

     ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบการการจัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ทั้งนี้ ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) นำร่างประกาศดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  
     สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ผู้แทนสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน องค์กรด้านคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นพร้อมนำส่งมายังสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
     1. รูปแบบและวิธีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเพิ่มเติม
     1.1 การรับฟังความคิดเห็นเป็นการทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ระหว่างวันที่ 1 – 8 เมษายน 2567 
     1.2 การจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเพิ่มเติมในวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมสายลม 5021 (อาคารหอประชุม ชั้น 2) สำนักงาน กสทช. ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่าน Facebook Live ของสำนักงาน กสทช.
     2. ช่องทางการนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด
     2.1 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ (E-mail): satellite@nbtc.go.th, srisuda.p@nbtc.go.th   
โดยขอให้ตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)”
     2.2 นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้ 
“สำนักงาน กสทช. (สำนักกิจการดาวเทียมสื่อสาร: ดบ.) เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  โดยขอให้วงเล็บมุมซอง “แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)”
     2.3 ทางโทรสารหมายเลข 02 271 3512 โดยขอให้ตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 
ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)”
     3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักกิจการดาวเทียมสื่อสาร (ดบ.) หมายเลขโทรศัพท์ 02  272 6888, 02 670 8888 ต่อ 2735 ,2782 และ 2772

 

Download

  • เอกสารประกอบการรับฟังความเห็นฯ.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็นฯ.pdf
  • กำหนดการประชุมรับฟังฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/29/2024 4:14:44 PM)

Download

Page views: 218