การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2567 - 2571)

     ด้วย กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 มีมติเห็นชอบ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2567 – 2571) และแนวทางการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อร่างประกาศดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 จนถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ในช่องทาง ดังนี้
      1)  ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : telecompolicy@nbtc.go.th
      2) นำส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
      สำนักงาน กสทช. (สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)
     เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน
     เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
     ทั้งนี้ กำหนดการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2567-2571) ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม โรงแรมอมารี กรุงเทพมหานคร
 *สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและได้รับการตอบรับ* 
  
 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.) หมายเลข  02 670 - 8888 ต่อ 7011 7014 7017 7018 7019
                
 

Download

  • Presentation-รับฟังความเห็นแผนแม่บท-ฉ-3.pdf
  • เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็นฯ.docx
  • กำหนดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (4/2/2024 8:02:25 PM)

Download

Page views: 1084