การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...)

        ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 มีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) และเห็นชอบแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เสนอ
        ซึ่งการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ฯ ดังกล่าว จะจัดให้มี
        1. การประชุมแบบ Onsite วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมเมย์แฟร์ (Mayfair) ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร  
        2. การถ่ายทอดสดการประชุมผ่าน Facebook Live ของสำนักงาน กสทช. (คลิก)
        สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) โดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) ในช่องทางดังต่อไปนี้
        1. ส่งผ่าน Google Forms : (คลิก)  
        2. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : saraban_2007@nbtc.go.th
        3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้ สำนักงาน กสทช. (สำนักบริหารคลื่นความถี่)
        เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
        ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนประทับตรารับจดหมายเป็นวันส่งแบบแสดงความคิดเห็น
        4. ส่งเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กสทช. (สำนักบริหารคลื่นความถี่)
        87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
        (เฉพาะในวันและเวลาทำการ 8.30 - 16.30 น.)
หมายเหตุ การส่งแบบแสดงความคิดเห็น ขอให้วงเล็บที่มุมซองหรือระบุข้อความให้เห็นโดยชัดเจนว่า
“แสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...)”
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารคลื่นความถี่ สำนักงาน กสทช. โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 2601 2610 2615 2620 2624 E-mail :  saraban_2007@nbtc.go.th

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่นี่

 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง


 

Download

  • (ร่าง)-ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ.pdf
  • เอกสารการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
  • กำหนดการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
  • (ร่าง)-ประกาศ-กสทช-เรื่อง-แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่-ฉบับที่-3-(พศ-).pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (5/31/2024 9:41:48 AM)

Download

Page views: 781