(22) งานออกใบอนุญาตให้จำหน่าย มีไว้เพื่อจำหน่าย หรือมีไว้เพื่อรับติดตั้ง เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (4/23/2019 2:06:25 PM)