8 งานออกใบอนุญาตให้ผลิตหรือนำ เข้า นำ ออกเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของ กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก และใบอนุญาตให้ทำ หรือนำ เข้า นำ ออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือ อุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อสำรองจำ หน่ายทั่วไป หรือสำ รอง จำ หน่ายแก่หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากสำ นักงาน กสทช. แล้วเท่านั้น

Download

  • 8_งานออกใบอนุญาตให้ผลิตหรือนำเข้า-นำออกเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (4/23/2019 2:15:01 PM)

Download

Page views: 3353