72 การอนุญาตให้ดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สําคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555

Download

  • 72-การอนุญาตให้ดำเนินการอื่นใดฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/28/2019 4:08:39 PM)

Download

Page views: 734