แผนการดำเนินการและกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

     เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา กสทช. ได้รายงานความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีซึ่งในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการอภิปรายขอให้ กสทช. ปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกาให้กระชับรวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบกับในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ได้มีการอภิปรายขอให้ กสทช. เพิ่มเติมเนื้อหานิยามคำว่า “การหลอมรวม” ประโยชน์ของการหลอมรวมเทคโนโลยีที่มีต่อประเทศชาติ ประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมทั้งปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกาให้กระชับรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพิ่มเติมรายละเอียดแผนการดำเนินการออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนด้วย
     สำนักงาน กสทช. ได้นำข้อคิดเห็นของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินการ ซึ่งต่อมาในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแผนการดำเนินการและกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
     (1) เพิ่มเติมเนื้อหานิยามคำว่า “การหลอมรวม” เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นในหน้าที่ 4 และเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับประโยชน์ของการหลอมรวมเทคโนโลยีที่มีต่อประเทศชาติ ประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ
     (2)ปรับกรอบระยะเวลาดำเนินการเป็นในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 และเพิ่มเติมรายละเอียดแผนการดำเนินการการออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากการเสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาให้กฎหมายมีผลใช้บังคับตามมาตรา 30 จะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ ประกอบกับมีขั้นตอนที่จะต้องเตรียมการจัดทำหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับบทบัญญัติดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ (1) การแก้ไขปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2562) ในส่วนของภาคผนวก ก. (2) หลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบกิจการเพิ่มเติม (3) หลักเกณฑ์การโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และ (4) หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยวิธีอื่นนอกเหนือจากวิธีประมูล
     สำหรับความคืบหน้าในการจัดทำหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้น สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการศึกษาและยกร่างหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยวิธีอื่นนอกเหนือจากวิธีประมูล ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์สำคัญที่จะต้องดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนอต่อ กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเพื่อนำไปรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป สำหรับหลักเกณฑ์อื่นอีก ๓ ฉบับอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินการ
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (4/21/2020 10:30:07 AM)

Download

Page views: 727