แผนการดำเนินการและกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

     “ในการดำเนินการตามกฎหมาย กสทช. ได้รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว จำนวน 2 ครั้ง คือ เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2562 และเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา สำหรับการรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ครั้งนี้ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ได้มีมติมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการตราพระราชกฤษฎีกา จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่
     1) การแก้ไขแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (ภาคผนวก ก. และตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ) สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนเพื่อนำความคิดเห็นที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอผลการพิจารณาที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นต่อ กสทช. เพื่อเห็นชอบนำไปประกาศใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้
     2) การจัดทำหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยวิธีอื่นนอกเหนือจากวิธีประมูล สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอผลการพิจารณาที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นต่อ กสทช. เพื่อเห็นชอบนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้
     3) การจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เพิ่มเติมจากการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต กสทช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เห็นชอบในหลักการของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เพิ่มเติมจากการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต เพื่อนำไปจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน โดยมีระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นไม่น้อยกว่า 30 วันเพื่อนำความคิดเห็นที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศดังกล่าว ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ มีความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้เล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน
     4) การจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ กสทช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เห็นชอบในหลักการของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อนำไปจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน โดยมีระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศดังกล่าว ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ มีความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้เล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน”

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/29/2020 4:39:26 PM)

Download

Page views: 502