การเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

     “ในการดำเนินการตามกฎหมาย กสทช. ได้รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562) ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว จำนวน 3 ครั้ง คือ เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2562 เดือนเมษายน 2563 และเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สำหรับการรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ครั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอรายงานดังนี้
     1. ตามแผนการดำเนินการของ กสทช. ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการเสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 โดยมีขั้นตอนที่จะต้องเตรียมการจัดทำหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับบทบัญญัติดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ (1) การแก้ไขแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (ภาคผนวก ก. และตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ) (2) ร่างประกาศ กสทช. เรื่องคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการประมูล (3) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และ (4) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมเพิ่มเติมจากการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต โดยสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 ฉบับ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 เรียบร้อยแล้ว
     2. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 30 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ที่กำหนดว่า ก่อนเสนอให้ตราพระราชกฤษฎีกา ให้ กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และนำข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณา ในการนี้ กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2564 และได้ดำเนินการจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. และถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. โดยได้มีการประกาศเชิญชวนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ผู้แทนสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน องค์กรด้านคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งจากผลการรับฟังความคิดเห็นนั้นไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นขัดข้องต่อการเสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาหรือกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกาแต่อย่างใด
     3. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 เห็นชอบการเสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาให้คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทราบ และเปิดเผยให้ประชาชนทราบต่อไป
     4. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำบทบัญญัติภายใต้มาตรา 30 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาใช้บังคับ พ.ศ. .... เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ”

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (4/23/2021 11:00:01 AM)

Download

Page views: 667