Date of Record : Thursday, March 22, 2012

Department : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Title : บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องขอทบทวนผลการหารือกรณีการนำเงินที่สำนักงาน กทช. ได้รับส่งกระทรวงการคลัง

Download