Date of Record : Thursday, March 22, 2012

Department : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Title : บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

Download