Date of Record : Friday, December 22, 2023

Title : แนวปฏิบัติด้านมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของอุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เทคโนโลยี 5G (5G Cybersecurity Guideline)

Download